تناسب اندام و سلامتی یک ذهنیت است

همیشه غیرممکن به نظر میرسد تا اینکه توسط یک نفر انجام میشود

100% Egg Protein

   انتخاب شرکت پامین بعنوان واحد نمونه کارآفرینی استان آذربایجان شرقی

شرکت پامین بعنوان واحد نمونه کارآفرینی استان آذربایجانشرقی از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لوح و تندیس دریافت نمود.